Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Gminy Tarnowo Podgórne

W portalu eUrząd można uzyskać:

 • Dostęp do informacji o stanie spraw oraz zobowiązaniach podatkowych i opłatach Państwa oraz osób fizycznych i prawnych, które Państwo reprezentują, jak również informacji z innych rejestrów urzędu - dostęp ten wymaga rejestracji i uwierzytelnienia.

 • Możliwość elektronicznej realizacji płatności zobowiązań wobec Gminy Tarnowo Podgórne. 

 • Dostęp do formularzy elektronicznych usług udostępnianych przez Urząd na ePUAP.Rejestracja:

 • Dostęp do danych o stanie Państwa spraw, zobowiązaniach podatkowych i opłatach, oraz niektórych, związanych z Państwem, wpisach w rejestrach prowadzonych przez Urząd jest możliwy po dokonaniu rejestracji.

 • Rejestracja wymaga posiadania konta na ogólnopolskiej elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.

 • Jeżeli mają już Państwo konto na platformie ePUAP, to należy wypełnić i złożyć "Wniosek o konto na platformie eUrząd"  podpisując go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

 • Jeżeli nie mają Państwo jeszcze konta na platformie ePUAP, to można założyć je tutaj.


Ochrona Danych Osobowych - klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne reprezentowana przez Wójta z siedzibą przy ul. Poznańskiej 115, 62-080 Tarnowo Podgórne;

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@tarnowo-podgorne.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

 • gdy przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • gdy przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,

6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) Podanie Pani/Pana danych w zakresie prowadzonych spraw jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

9) Podanie Pani/Pana danych w celu korzystania z indywidualnego konta na portalu eUrząd wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną.


Więcej informacji o strefie usług elektronicznych (platformie eUrząd) uzyskacie Państwo wybierając opcję Pomoc z menu.

Logo Uni Europejskiej z opisem