Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Gminy Tarnowo PodgórneREGULAMIN  KORZYSTANIA Z PORTALU

e-URZĄD W TARNOWIE PODGÓRNYM


§ 1 [Postanowienia wstępne]

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady oraz zakres świadczenia usług w ramach portalu elektronicznych usług publicznych o nazwie „e-Urząd w Tarnowie Podgórnym” (zwanego dalej Portalem).

2.  Administratorem Portalu jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne z siedzibą w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115.

3.  Portal jest serwisem internetowym Gminy Tarnowo Podgórne, dostępnym pod adresem https://eurzad.tarnowo-podgorne.pl, zapewniającym elektroniczny dostęp do informacji o zobowiązaniach Klienta wobec Gminy oraz umożliwiający dokonanie ich zapłaty online. 

§ 2 [Stosowane definicje] 

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. ePUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej,
 2. Klient osoba fizyczna deklarująca chęć korzystania z Portalu,
 3. Gmina – Gmina Tarnowo Podgórne,
 4. Profil zaufany ePUAP - zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP,
 5. Operator – podmiot świadczący usługi bezpiecznej płatności internetowej,
 6. Wójt – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne,
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o oświadczeniu usług drogą elektroniczną,
 8. Zobowiązania – zobowiązania Klienta wobec Gminy uwidocznione na koncie Klienta.

§ 3 [Warunki korzystania z Portalu]

1.  W celu założenia konta na Portalu i korzystania z dostępnych usług Klient akceptuje niniejszy Regulamin, którego aktualna treść jest stale dostępna na Portalu, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Gminę.

2.  Wszelkie operacje związane z dostępem do konta na Portalu Klient wykonuje przy pomocy wniosków, stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu, dostępnych również na stronie Portalu:

1)   wniosek o dostęp do Portalu  z wykorzystaniem konta ePUAP (osoby fizyczne) – WN-1,

2)   wniosek o dezaktywację konta na Portalu z wykorzystaniem konta ePUAP (osoby fizyczne) – WN-2,

3)   wniosek o aktywację konta na Portalu z wykorzystaniem konta ePUAP (osoby prawne i osoby nieposiadające osobowości prawnej) – WN-3,

4)   wniosek o udostępnienie danych w Portalu  upoważnionej osobie fizycznej z wykorzystaniem konta ePUAP (osoby fizyczne) – WN-4.

§ 4 [Dostęp do Portalu]

1.  Wniosek umożliwiający uzyskanie dostępu do Portalu, zwany dalej wnioskiem, można złożyć:

1)      osobiście w Urzędzie, lub

2)      elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (dla posiadaczy profilu zaufanego ePUAP).

2. Wniosek papierowy można pobrać ze strony Portalu (zakładka Rejestracja) lub w siedzibie Urzędu Gminy Wydział Obsługi Klienta lub w Filii Przeźmierowo.

§ 5 [Wniosek papierowy] 

1.  Wypełniony wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 2, Klient składa osobiście w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne Wydział Obsługi Klienta lub w Filii Przeźmierowo. Podczas składania wniosku Klient zobowiązany jest do okazania dokumentu zawierającego zdjęcie w celu potwierdzenia tożsamości.

2.  Uruchomienie konta Klienta następuje w ciągu 5 dni roboczych. Informację o aktywowaniu konta na Portalu Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej we wniosku.

3.  Logowanie odbywa  się za pomocą  konta założonego przez Klienta na platformie e-PUAP.

§ 6 [Wniosek elektroniczny] 

1.  Wniosek elektroniczny można wysłać z platformy e-PUAP, po zalogowaniu i podpisaniu profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2.  Uruchomienie konta Klienta na Portalu następuje w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku na skrzynkę podawczą Urzędu.

3.  Logowanie odbywa  się za pomocą  konta założonego przez Klienta na platformie e-PUAP.

§ 7 [Prawa i obowiązki Klienta Portalu] 

1.  Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i bezpłatne, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3.

2.  Klient ma prawo do aktualizacji swoich danych osobowych.

3.  Klient ma prawo żądać zawieszenia lub usunięcia swojego konta z Portalu.

§ 8 [Prawa i obowiązki Administratora Portalu] 

1.  Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Klienta bądź osoby upoważnionej do działania w jego imieniu.

2.  Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Klienta parametrów logowania osobom nieupoważnionym. W przypadku podejrzenia uzyskania hasła do konta przez osoby nieupoważnione Klient powinien niezwłocznie dokonać zmiany hasła na Portalu.

3.   Administrator Portalu zobowiązany jest do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

§ 9 [Blokada konta Klienta] 

1.  Administrator Portalu ma prawo do zablokowania konta Klienta, który narusza prawo lub postanowienia Regulaminu.

2.  Wszelkie działania mające na celu utrudnienie lub destabilizowanie działania Portalu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań, Administrator Portalu zablokuje konto Klienta oraz zgłosi czyn zabroniony właściwym organom. Administrator Portalu jest również uprawniony do podjęcia działań mających na celu naprawienie poniesionej Administratora Portalu szkody.

3.  O podjęciu powyższych działań Administrator Portalu zawiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej we wniosku.

§ 10 [Zobowiązania] 

1.  Za pośrednictwem Portalu Klient może dokonać zapłaty:

1) podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego,

2) podatku od środków transportowych,

3) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4) opłaty za dzierżawę i najem,

5) opłaty za użytkowanie wieczyste.

2.  Zobowiązania na koncie Klienta dotyczą bieżącego roku rozliczeniowego i obejmują ewentualne zaległości lub nadpłaty z poprzednich okresów rozliczeniowych.

3.  Klient ma prawo wglądu do historii swoich płatności do pięciu lat wstecz, począwszy od 1 stycznia danego roku kalendarzowego.

§ 11 [Niezgodność wysokości zobowiązania]

1.  Ewentualne niezgodności pomiędzy informacją o zobowiązaniach na Portalu, w szczególności o kwocie zobowiązania i terminie jego zapłaty, w stosunku do zobowiązań ustalonych na podstawie obowiązujących przepisów, Klient powinien niezwłocznie zgłosić za pośrednictwem e-PUAP.

2.  Zgłoszenie niezgodności, o których mowa w ust. 1 nie jest równoznaczne z wniesieniem jakiegokolwiek środka zaskarżenia w ramach stosownych procedur toczących się w przedmiocie danego zobowiązania, w szczególności nie stanowi odwołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz nie zwalnia z uregulowania zobowiązań w prawidłowej wysokości i obowiązującym terminie.

§ 12 [Realizacja płatności za pośrednictwem Portalu]

1.  Płatności za pośrednictwem Portalu z wykorzystaniem Operatora można dokonywać przy pomocy ekspresowych płatności elektronicznych online.

2.  W momencie dokonywania ekspresowej płatności elektronicznej następuje automatyczne przeniesienie do systemu bankowości elektronicznej Klienta, obsługiwanego przez Operatora.

3.  Koszty dokonania płatności, zgodnie z taryfą Operatora, ponosi Klient. O wysokości taryfy Klient informowany jest każdorazowo przed dokonaniem płatności.

4.  Każda płatność dokonana za pośrednictwem Operatora zostaje odnotowana w Portalu po jej zaksięgowaniu w Urzędzie. Do czasu zaksięgowania, na koncie Klienta widnieje niezmieniona wysokość salda oraz nałożona zostaje blokada, uniemożliwiająca powtórne dokonanie płatności.

5.  W przypadku zwłoki w zapłacie należności głównej naliczone zostaną odsetki za zwłokę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a system naliczy łączną kwotę do zapłaty na dzień dokonania płatności.

6.  Jeżeli na Kliencie ciążą koszty upomnienia, to dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów.

7.  W przypadku należności, co do których wszczęto egzekucję administracyjną, do rozliczenia wpłaty stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

8.  Datą zapłaty zobowiązań podatkowych, wymienionych w § 10 pkt 1 – 2 oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest dzień obciążenia rachunku bankowego Klienta.

9.  Datą zapłaty zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy jest dzień uznania rachunku Gminy.

§ 13 [ Powiadomienia]

1.  Klient w ramach Portalu może korzystać z modułu powiadomień o upływających oraz o przekroczonych terminach płatności (e-mail lub SMS).

2.  Moduł powiadomień obejmuje generowanie powiadomień m.in. o wszystkich płatnościach objętych Portalem, wymienionych w §10 Regulaminu oraz o innych wskazanych przez Klienta a udostępnionych przez Administratora.

§ 14 [Ochrona danych osobowych]

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne reprezentowana przez Wójta z siedzibą przy ul. Poznańskiej 115, 62-080 Tarnowo Podgórne;

2. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl;

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • uzyskania dostępu do Portalu – na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • załatwiania spraw za pośrednictwem Portalu – na podstawie przepisów prawa

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3 tj.:

 • do czasu wycofania zgody w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na jej podstawie,
 • do celów archiwalnych  w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa;

7. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016 r.;

9. Podanie danych osobowych jest  wymogiem ustawowym w przypadku załatwiania spraw za pośrednictwem portalu. W przypadku uzyskania dostępu do Portalu dobrowolne ale jednocześnie niezbędne aby z niego korzystać.

§ 15 [Reklamacje] 

1.  Wszelkie reklamacje transakcji przyjmowane są w formie elektronicznej poprzez zakładkę Formularz Zgłoszeniowy umieszczoną w menu głównym konta Klienta.

2.  Reklamacja powinna zawierać dane osoby dokonującej płatności, jej adres e-mail, numer transakcji, kwotę oraz jej datę.

3.  Wynik rozpatrzenia reklamacji będzie przekazany na adres e-mail Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od prawidłowego zgłoszenia reklamacji.

4.  W przypadku braku informacji, wskazanych w ust. 2, zgłaszającemu zostanie przesłany e-mail z informacją o konieczności ich uzupełnienia, a bieg terminu na rozpatrzenie reklamacji ulegnie zawieszeniu do momentu przesłania brakujących informacji.

§ 16 [Postanowienia końcowe] 

1.   Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie Portalu.

2.   Tekst Regulaminu jest dostępny na stronie internetowej po adresem https://eurzad.um.tarnowopodgorne.pl/oraz w siedzibie Urzędu.

3.   Gmina zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni po opublikowaniu tych zmian na stronie internetowej Portalu.

4.   O zmianach dokonywanych w Regulaminie Klient będzie niezwłocznie informowany za pośrednictwem podanego adresu e-mail.

5.   W przypadku,gdy Klient nie wyraża zgody na dokonane zmiany w Regulaminie zobowiązany jest do przekazania, za pośrednictwem poczty elektronicznej, zwrotnej informacji w tym zakresie. Brak zgody Klienta na zmianę Regulaminu uniemożliwia dalsze korzystanie z Portalu.

6.   Brak odpowiedzi zwrotnej na informację, o której mowa w ust. 4, oznacza akceptację zmian w Regulaminie.

7.   W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

8.   W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, w szczególności bezprawnych działań Klienta, Administrator może odmówić świadczenia usług lub zablokować dostęp do konta, powiadamiając jednocześnie Klienta o przyczynach odmowy bądź dokonanej blokady. Administrator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.


Logo Uni Europejskiej z opisem